Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Hình Ảnh Họp Mặt 09, 10, 11Video Hop Mat dau nam YKSG73 11/ 01/2009

saigonmed73
http://community.webshots.com/user/saigonmed73?vhost=community


HOP MAT LOP GIUA NAM 2009,SaigonTìm anh,BS Tran Kim Phan, Aug 9, 2009


Họp mặt lớp quý IV vào lúc 11:30 ngày Nov 8,2009 , tại 51 Tú Xương , Q3. SG


HOP MAT Saigon,10/01/2010Hop Mat dau nam mung 8 &ram thang gieng, Canh Dan


HOP MAT MINH LON ,Saigon,29/05/10HOP MAT VOI CHI TT DUNG TỐI THỨ HAI 12/7/10


Sài gòn HỌP NHAU NHẬU CHƠI‏ Sep 4,2010 

Hop Mat Lop dau nam 2011


Mar 8, 2011:HỌP MẶT LỚP MỪNG ĐÓN ANH CHỊ KHOÁT- HANH VÀ THẮNG


HỌP MẶT THÂN MẬT LỚP CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ HẰNG,GIA ĐÌNH BS TRẦN KIM PHẨN tối Jun 25, 2011, SG: